• slide10.jpeg

  Het Aviv project wordt aanbevolen door:

  - Alliance World Fellowship (AWF), de overkoepeling van alle CAMA-gemeenten en -organisaties in 46 landen. Lees hier de aanbevelingsbrief van voorzitter Arie M. Verduijn.

  - Jewish Testimonies, Een website gewijd aan getuigenissen van Joodse mensen die hun Heiland gevonden hebben.

  JohnPex- John en Judy Pex, managers van de Shelter, chr. hostel en de Messiaanse gemeente in Eilat. (1 Cor. 15:58)
  "Ik ken Dov Bikas ruim 28 jaar als een trouwe broeder in de Heer. Dat geldt ook voor zijn vrouw Olga, sinds zij tot geloof kwam hier in de Shelter in Eilat. Beiden zijn visionaire mensen. Zij zijn begonnen met het evangeliseren onder Russische Joden. Daarna hebben ze diverse gemeenten gesticht in de Negev woestijn en vervolgens zijn ze een bediening begonnen onder de allerarmsten in Israël, prostituees, drugsverslaafden, alcoholisten en vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van misbruik.
  Van harte beveel ik dit werk aan. Het is één van de meest vruchtbare bedieningen in Israël. Mijn gebed is dat de Heer hen overvloedig zal zegenen in hun bediening voor Hem."

  CAMA Zending Nederland, de Nederlandse afdeling van de Christian And Missionary Alliance (CAMA).

  - Jonathan Goldberg, Operation Mobilisation, heeft deze (engelstalige) aanbevelingsbrief geschreven.

  - Boudewijn van Schoonhoven, directeur CAMA Zending, heeft een aanbevelingsbrief geschreven. Deze brief kunt u hier nalezen.

  Het werk van Aviv Ministry Israel wordt ondersteund door de Stichting Aviv Ministry Nederland.

  Doel
  Het doel van deze stichting zoals verwoord in de akte van oprichting:

  - De stichting stelt zich ten doel het werk van Aviv ministry in Israël en soortgelijke instellingen onder verslaafden, dak- en thuislozen, slachtoffers van mensenhandel etcetera. in Israël te promoten en te ondersteunen.
  - De stichting tracht haar doel te bereiken
  1. door het werven van fondsen in Nederland.
  2. het promoten van het werk dat gedaan wordt in Israël onder verslaafden, dak- en thuislozen, slachtoffers van mensenhandel etcetera.

  De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

  Bestuur
  Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  Voorzitter: J. van Capelleveen
  Secretaris: M. R. Kant
  Penningmeester: R. Lasonder
  Conform artikel 4 lid 6 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

  Postadres
  Het Postadres van de stichting:

  Bergstraat 30 4141BV Leerdam

  Beleidsplan
  De stichting tracht haar doel, zoals verwoord in de akte van oprichting, te verwezenlijken door fondsen te werven en voorlichting te geven. Zij zal hiervoor Christelijke kerken en gemeenten en individuen benaderen. Daarnaast zal getracht worden om via organisaties als EO Metterdaad aandacht te vragen voor het werk van de AMI.
  De stichting streeft er naar om per jaar twee bezoeken van een vertegenwoordiger van AMI aan Nederland te organiseren om daarmee aandacht te vragen voor het werk van de AMI.
  De verworven fondsen komen te goede aan AMI, met dien verstande dat een beperkte reserve aangehouden mag worden om fluctuaties in inkomsten op te vangen. Deze reserve wordt verdeeld over de lopende rekening en een spaarrekening. Minimaal 90% van de ontvangen gelden zal ten goede komen van het werk van de AMI.

  Financiële verantwoording
  Een financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016 kunt u via deze link downloaden. 2017 en 2018 kunt u via https://avivministry.com/nl/over-aviv-ministry/jaarverslagen downloaden

  Registratie
  De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Gouda onder nummer: 5925 3290, en is bij de belastingdienst bekend onder RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 853389949.

  ANBI
  De stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Installing (ANBI). Hierdoor zijn uw giften in Nederland fiscaal aftrekbaar.Giften kunt u storten op rekeningnummer: NL78 INGB 0006365114   tnv Stichting Aviv Ministry Nederland. Indien u een bevestiging van uw gift wilt, stuurt u ons dan per email de details van uw banktransactie. U ontvangt dan een bericht van ons ter bevestiging.

  Pagina 2 van 2

  Aviv Ministry steunen

  Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

  Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

  Ontvang onze nieuwsbrief

  © 2019 - Aviv Ministry Israel