Stichting Aviv Ministry Nederland

Het werk van Aviv Ministry Israel wordt ondersteund door de Stichting Aviv Ministry Nederland.

Doel
Het doel van deze stichting zoals verwoord in de akte van oprichting:

- De stichting stelt zich ten doel het werk van Aviv ministry in Israël en soortgelijke instellingen onder verslaafden, dak- en thuislozen, slachtoffers van mensenhandel etcetera. in Israël te promoten en te ondersteunen.
- De stichting tracht haar doel te bereiken
1. door het werven van fondsen in Nederland.
2. het promoten van het werk dat gedaan wordt in Israël onder verslaafden, dak- en thuislozen, slachtoffers van mensenhandel etcetera.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Voorzitter: J. van Capelleveen
Secretaris: S. van Pelt
Penningmeester: R. Lasonder
Algemeen bestuurslid: F.L.J. Migchielsen
Conform artikel 4 lid 6 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Postadres
Het Postadres van de stichting:

Barrierweg 205
5522 CN Eindhoven

Beleidsplan
De stichting tracht haar doel, zoals verwoord in de akte van oprichting, te verwezenlijken door fondsen te werven en voorlichting te geven. Zij zal hiervoor Christelijke kerken en gemeenten en individuen benaderen. Daarnaast zal getracht worden om via organisaties als EO Metterdaad aandacht te vragen voor het werk van de AMI.
De stichting streeft er naar om per jaar twee bezoeken van een vertegenwoordiger van AMI aan Nederland te organiseren om daarmee aandacht te vragen voor het werk van de AMI.
De verworven fondsen komen te goede aan AMI, met dien verstande dat een beperkte reserve aangehouden mag worden om fluctuaties in inkomsten op te vangen. Deze reserve wordt verdeeld over de lopende rekening en een spaarrekening. Minimaal 90% van de ontvangen gelden zal ten goede komen van het werk van de AMI.

Financiële verantwoording
Op de pagina Jaarverslagen kunt u onze financiële verantwoordingen nalezen van 2013 tot heden. U vindt daar jaarcijfers, (financiële) jaarverslagen, begrotingen en akkoordverklaringen van de accountant.

Registratie
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Gouda onder nummer: 5925 3290, en is bij de belastingdienst bekend onder RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 853389949.

ANBI
De stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Installing (ANBI). Hierdoor zijn uw giften in Nederland fiscaal aftrekbaar. Giften kunt u storten op rekeningnummer: NL78 INGB 0006365114   t.n.v. Stichting Aviv Ministry Nederland. Indien u een bevestiging van uw gift wilt, stuurt u ons dan per email de details van uw banktransactie. U ontvangt dan een bericht van ons ter bevestiging.

Aviv Ministry steunen

Als u Aviv Ministry financieel wilt ondersteunen dan kunt u uw giften overmaken naar rk.nr.: NL78 INGB 0006 3651 14, ten name van Stichting Aviv Ministry Nederland.

Aviv Ministry heeft een ANBI status. uw giften zijn dus aftrekbaar.

Ontvang onze nieuwsbrief